Chèn quảng cáo Adsense vào vị trí bất kỳ trong bài viết WordPress

Nếu bạn là một blogger đang trong lĩnh vực kiếm tiền online và bạn có một blog/website với lượng traffic lớn thì việc tối ưu quảng cáo sẽ giúp bạn tăng doanh thu một cách đáng kể, thậm chí dựa vào đó có thể nuôi sống bản thân bạn hoặc có thể nuôi luôn cả bạn gái/trai của bạn :v

Bỏ qua việc tối ưu vị trí quảng cáo là gì mà trong bài viết này mình chỉ chia sẻ về cách để bạn có thể đặt quảng cáo ở bất kỳ vị trí nào trong bài viết.

Code chèn quảng cáo vào giữa bài viết

Đoạn code dưới đây sẽ giúp các bạn chèn quảng cáo hay cái gì đó vào bất kỳ chỗ nào trong bài viết trong wordpress. Ví dụ bạn muốn chèn quảng cáo vào sau thẻ </p> số 3 (hay đoạn văn bất kỳ). Muốn chèn thông báo hay đoạn mô tả nào đó vào sau thẻ </p> số 5 (hay đoạn văn bất kỳ).

Mở file functions.php của theme bạn đang sử dụng và chèn thêm đoạn code bên dưới, sau đó lưu lại

[php]
Code của bạn tại đây

‘;

if ( is_single() && ! is_admin() ) {
return prefix_insert_after_paragraph( $ad_code, 2, $content );
}

return $content;
}

// Parent Function that makes the magic happen

function prefix_insert_after_paragraph( $insertion, $paragraph_id, $content ) {
$closing_p = ‘

‘;
$paragraphs = explode( $closing_p, $content );
foreach ($paragraphs as $index => $paragraph) {

if ( trim( $paragraph ) ) {
$paragraphs[$index] .= $closing_p;
}

if ( $paragraph_id == $index + 1 ) {
$paragraphs[$index] .= $insertion;
}
}

return implode( ”, $paragraphs );
}
[/php]

Giải thích:

Đoạn code trên sẽ giúp bạn chèn quảng cáo vào sau 2 đoạn văn bản trong bài viết wordpress của bạn. Bạn muốn thay đổi vị trí hiển thị bạn thay đổi số 2 thành số bạn muốn (dòng số 12) số 2 nghĩa là sau đoạn văn (hay sau thẻ </p>) số 2 sẽ hiển thị code của bạn.

Bạn chú ý chỉnh sửa dòng chữ “code của bạn tại đây” thành code mà bạn muốn (dòng số 9).

Bài viết liên quan

zalo